مدل جدید کفش طبی

ما در کلینیک فنی اُرتوطب از بهترین دستگاههای تشخیصی ومکانی کاملامدرن بهمراه تراپیستی باتجربه و بادانش بروز به شما ارائه خدمت خواهیم داد درنتیجه شمابتوانید نیازخود را بهترین شکل ممکن رفع نمایید.تجربه کلینیکی کافی و ابزارتشخیص مناسب مکمل هم میباشند. درنتیجه این مهم کمک حال فرآینددرمان شما خواهدبود.

کفش طبی فانتزی

درمان کف پای صاف در کودکان و اطفال ممکن میباشد. حتما بحساسیت شما در درمان ارتوپدی کودکان تان و بهسازی درمان اهمیت میدهیم.

طراحی مدل کفش طبی براساس تجویز پزشک ارتوپد اطفال

تبادل نظر با پزشک متخصص ارتوپدی اطفال و ارتوپد کودکان شما در مشهد را مدنظر خواهیم داشت وبراساسorder پزشک شما عمل خواهیم نمود.

طراحی مدل کفش طبی براساس تجویز کاردرمان

تعامل با کاردرمانی کودک شما در مشهد مدنظر قرارخواهد داشت. تجویز وطراحی کفش طبی کاردرمانی / آتل متصل به کفش طبی کاردرمانی براساس مشورت وorderانجام خواهدشد.

کفش طبی درمان انحراف زانو

توانبخشی و درمان انحراف زانوی پای ضربدری و پرانتزی در کودکان و اطفال تاحد زیادی ممکن میباشد. درنتیجه نهایت تلاش ما درجهت تحقق درمان میباشد.

صندل طبی جهت درمان خارپاشنه

درمان خارپاشنه توسط روشهای غیرجراحی مانند لیزر و اسکن کف پا ممکن میباشد.درنتیجه جهت درمان خار پاشنه توسط Tech اسکن کف پا در مشهد نهایت تلاش خودرا بکار خواهیم بست. درد پاشنه پا بسیار متداول میباشد.افراد مبتلا معمولاً درد رادر زیر پاشنه یا پشت آن درجایی که تاندون آشیل به استخوان پاشنه متصل میشود حس میکنند.با اینکه درد پاشنه پا میتواند شدید باشد بندرت یک تهدید برای سلامتی است. درد پاشنه پا معمولاً خفیف است وخودبخود برطرف میشود. دربرخی موارد ممکن است درد باقی بماند و مزمن شود. اسکن کف پا بتشخیص علت درد پاشنه کمک بسیاری می کند.

ونس

فهرست